Regulamin Portalu KantorWeb.pl

I WSTĘP

 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z portalu internetowego KANTORWEB.PL zwanego dalej Portalem. Portal powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, jak również prawa i obowiązki Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal KANTORWEB.PL.
 3. Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników.
 4. Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedni wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 5. Korzystanie z Portalu KANTORWEB.PL oznacza akceptację regulaminu.

II DEFINICJE

 1. KANTORWEB.PL – portal internetowy prowadzony w języku polskim przez Kantor Wymiany Walut Zbigniew Kudrzycki, ul. Pułaskiego 4, 95-200 Pabianice umożliwiający kupno/sprzedaż walut on-line; zwany dalej Portalem.
 2. Regulamin – zakres praw i obowiązków dotyczących korzystania z Portalu.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca kupna lub sprzedaży walut za pośrednictwem portalu KANTORWEB.PL
 4. Czas pracy portalu – dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:30.
 5. Rezydenci – osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mająca siedzibę w kraju, a także inny podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów oraz polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa, oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
 6. Nierezydenci – osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów oraz obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa, oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
 7. Potwierdzenie – potwierdzenie transakcji wymiany walut wygenerowane elektronicznie poprzez Portal w formacie PDF; potwierdzające wykonanie transakcji wymiany walut przez Portal.
 8. Dzień rozliczenia waluty – do dwóch dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.
 9. Konto Użytkownika – prowadzone dla Użytkownika przez Portal konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu KANTORWEB.PL; konto jest dostępne po zarejestrowaniu się na stronie KANTORWEB.PL.
 10. Kurs walutowy – ustalony w dniu zawarcia transakcji kurs wymiany jednostki (lub określonej liczny jednostek) waluty bazowej na walutę niebazową na dzień rozliczenia.
 11. Kwota transakcji – wyrażona w walucie bazowej kwota, której kupno lub sprzedaż jest przedmiotem transakcji.
 12. Rachunek rozliczeniowy Klienta – rachunkiem rozliczeniowym Klienta jest rachunek w danym banku wybrany z listy banków obsługiwanych przez Portal KANTORWEB.PL; wskazany w panelu Użytkownika, przy czym Użytkownik w celu dokonania transakcji wymiany waluty zobowiązany jest posiadać co najmniej dwa rachunki bankowe, tj. rachunek w PLN i rachunek w walucie obcej właściwej dla danej transakcji. W przypadku kiedy Klient nie posiada rachunku bankowego zalecamy otworzyć rachunki w jednym z banków obsługiwanych przez Portal KANTORWEB.PL. Posiadanie rachunków jest warunkiem koniecznym do rozliczenia transakcji.
 13. Portal KANTORWEB.PL realizuje przelew zwrotny na konta bankowe Użytkownika wskazane przy rejestracji z tym, że właścicielem tych kont bankowych jest Użytkownik. Nie jest możliwe wykonanie przelewu na inne niż Użytkownika konto, KANTORWEB.PL nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011r o usługach płatniczych.
 14. Transakcja ponadprogowa – transakcja, która podlega rejestracji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2010 roku nr 46 poz. 276 ze zm.). Transakcja, której równowartość przekracza 15 000 EUR, również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji, lub transakcja, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Portal ma obowiązek zarejestrować taką transakcję bez względu na jej wartość i charakter.
 15. Login i hasło – unikalne dane prowadzone przez Klienta podczas rejestracji w Portalu, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 16. Administrator – obsługa Portalu KANTORWEB.PL.
 17. Waluta bazowa - waluta, której cena jednostkowa (kurs walutowy) wyrażona jest w walucie niebazowej.
 18. Waluta niebazowa – waluta, w której wyrażona jest cena jednostki (lub określonej liczby jednostek) waluty bazowej.

III WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU KANTORWEB.PL

 1. Właścicielem Portalu jest Kantor Wymiany Walut Zbigniew Kudrzycki, ul. Pułaskiego 4, 95-200 Pabianice, NIP 731-100-01-93, REGON 470820986. Kantor Wymiany Walut Zbigniew Kudrzycki wpisy jest do rejestru działalności kantorowej prowadzonej przez NBP pod numerem 2125/2004.
 2. Nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz baza danych podlega ochronie prawnej.
 3. Przedmiotem działalności Portalu jest wymiana walut poprzez realizację oświadczenia woli Użytkownika za pośrednictwem Portalu KANTORWEB.PL.
 4. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.
 5. Do korzystania z Portalu KANTORWEB.PL niezbędne są:
  1. Komputer wyposażony w przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenie SSL.
  2. Posiadanie dostępu do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz akceptującym pliki typu Cookies.
  3. Posiadanie aktualnego adresu e-mail.
  4. Program do odczytu plików w formacie PDF.
  5. Posiadanie kont bankowych w PLN i walutach obcych będących przedmiotem kupna lub sprzedaży. Posiadanie konta w bankach obsługiwanych przez KANTORWEB.PL nie jest konieczne, ale wskazane (bezpłatne przelewy).
 6. Portal KANTORWEB.PL jest dostępny dla Użytkowników 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Transakcje wymiany walut realizowane są wyłącznie w czasie pracy portalu.

IV REJESTRACJA W PORTALU KANTORWEB.PL

 1. Użytkownik w celu założenia Konta Użytkownika dokonuje rejestracji podając wymagane dane w formularzu rejestracyjnym.
  1. W przypadku osoby fizycznej są to następujące dane:
   1. Imię i nazwisko.
   2. Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu).
   3. Numer telefonu komórkowego.
   4. Adres poczty elektronicznej e-mail.
   5. PESEL i numer dowodu osobistego przy transakcjach ponadprogowych.
  2. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, są to dane z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu wskazujące:
   1. Nazwę (firmę) i formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
   2. Siedzibę i jej adres.
   3. Numery NIP oraz REGON.
   4. Dane określonego w podpunkcie a. dotyczące osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.
 2. Założenie Konta Użytkownika następuje po wypełnieniu formularza, akceptacji regulaminu oraz zatwierdzenie linku aktywacyjnego wysłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Po wypełnieniu formularza Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu wraz ze wszystkimi postanowieniami.
 4. Założenie Konta Użytkownika jest nieodpłatne.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzy swoich prawdziwych danych.
 6. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w formularzu przez Administratora, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z Portalu.
  3. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
  4. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym Portalu są zgodne z prawdą.
 7. Portal KANTORWEB.PL nie udostępnia danych osobowych podanych przy rejestracji osobom trzecim; jedynie na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
 8. W przypadku przeglądania zawartości Portalu KANTORWEB.PL rejestracja nie jest obowiązkowa.

V PROCES REALIZACJI WYMIANY WALUT W PORTALU KANTORWEB.PL

 1. Administrator dokonuje wymiany następujących par walutowych:
  1. EUR/PLN
  2. USD/PLN
  3. GBP/PLN
  4. CHF/PLN
  5. AUD/PLN
  6. CAD/PLN
  7. JPY/PLN
  8. DKK/PLN
  9. NOK/PLN
  10. SEK/PLN
  11. CZK/PLN
  12. HUF/PLN
  13. RUB/PLN
 2. Administrator podaje na stronie głównej Portalu aktualne kursy walutowe. Kursy transakcyjne zależą od kwoty wymienianej waluty i indywidualnego rabatu udzielonego Użytkownikowi; dostępne są po zalogowaniu się Użytkownika.
 3. Administrator Portalu określa i podaje Użytkownikowi do wyboru numery rachunków bankowych, z których Użytkownik będzie korzystał w celu świadczenia usługi wymiany walut po rejestracji.
 4. W celu wykonania transakcji Użytkownik przelewa na wybrane konto bankowe Portalu walutę przeznaczoną do sprzedaży lub środki w PLN na zakup waluty.
 5. Użytkownik po zalogowaniu w zakładce „Wpłata środków” określa:
  1. Rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż).
  2. Walutę.
  3. Konto bankowe do wpłaty.
  4. Konta bankowe odbioru środków (przelewu zwrotnego).
  5. Ilość kupowanej/sprzedawanej waluty(min 50 jedn).
  6. Naciska na zakładkę „Pokaż dane do przelewu”.
  7. Wykonuje przelew na wskazane w zakładce konto Portalu, wpisując wyświetlony tytuł przelewu (bardzo ważne!).
  8. Uwaga: W przypadku zakupu waluty wyświetlona kwota PLN w zakładce „Dane do przelewu” dotyczy kursu obowiązującego w danej chwili i może okazać się niewystarczająca do zakupu określonej kwoty waluty (zmiana kursu).
 6. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpływu na konto Portalu KANTORWEB.PL Administrator informuje Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 7. Po zaksięgowaniu środków na indywidualnym koncie Użytkownika prowadzonych przez Portal może on dokonać transakcji kupna/sprzedaży waluty; o czym zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mail.
 8. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik ma możliwość wykonania dyspozycji wymiany waluty po kursie widocznym w zakładce „Obrót walutami”.
 9. Realizacja dyspozycji wymiany waluty następuje po dokonaniu przez Użytkownika akceptacji poprzez naciśnięcie „Zatwierdź transakcję” w czasie 10 sekund.
 10. Po zakończeniu transakcji wymiany Użytkownik otrzymuje przelew zwrotny środków z wymiany na wcześniej zdefiniowane konto bankowe, którego jest właścicielem.
 11. Użytkownik informowany jest o wszystkich czynnościach wykonywanych przez Administratora poprzez wiadomość e-mail.
 12. Po dokonaniu wymiany waluty Administrator wydaje Użytkownikom zgodnie z prawem dowód kupna lub sprzedaży waluty, imienny lub na okaziciela podpisany podpisem elektronicznym (wysyłany na wskazany przy rejestracji mail Użytkownika). Odbiór w formie papierowej możliwy jest w siedzibie, tj. Kantor Wymiany Walut Zbigniew Kudrzycki, ul. Pułaskiego 4, 95-200 Pabianice bezpłatnie lub listem poleconym za opłatą 10 PLN.
 13. Portal KANTORWEB.PL ma prawo odstąpić od zrealizowania transakcji w przypadkach:
  1. Podania fałszywych danych osobowych podczas rejestracji Konta Użytkownika.
  2. Niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Portalu KANTORWEB.PL albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych.
  3. Nieistniejących lub nierealnych odchyleń walutowych transmitowanych w Portalu KANTORWEB.PL spowodowanych przyczynami niezależnymi od KANTORWEB.PL, np. usterka systemu transakcyjnego, gwałtownych zmian rynkowych, itp.
  4. Zdarzeń lub siły wyższej, których Portal KANTORWEB.PL nie mógł przewidzieć i nie miał możliwości im zapobiec.
 14. W przypadku omyłkowego przelewu przez Portal na rachunek bankowy Użytkownika kwoty większej niż wynikającej z przeprowadzonej transakcji Użytkownik zobowiązany jest na e-mailowe wezwanie Portalu do zwroty nadpłaty najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.
 15. W przypadku omyłkowego przelewu przez Portal na rachunek bankowy Użytkownika kwoty niższej niż wynikającej z przeprowadzonej transakcji Portal zobowiązuje się na e-mailowe wezwanie Użytkownika do zwrotu niedopłaty najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU KANTORWEB.PL

 1. Zarejestrowany Użytkownik korzysta z Portalu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik za pośrednictwem Portalu ma możliwość bezpiecznej oraz szybkiej wymiany waluty.
 3. Użytkownik ma obowiązek zgłosić naruszenie praw za pomocą wiadomości e-mail, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 4. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych w celu realizacji transakcji.
 5. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody Administratora.
 6. Użytkownik w chwili potwierdzenia rejestracji zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz Producentów i Projektantów.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego, w trakcie zlecania transakcji rejestrowanej, Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawartych w Formularzu informacji GIIF. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami art. 8b ust. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przypadku, gdy Portal nie otrzyma wymaganych informacji, nie przystąpi do realizacji transakcji.

VII PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA PORTALU KANTORWEB.PL

 1. Administrator troszczy się o należyte działanie Portalu o każdej porze.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku złamania zasad regulaminu, podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika lub Administratora.
 3. W przypadku zablokowania konta przez Administratora, założenie nowego konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 4. Administrator nie odpowiada za bezprawnie umieszczone dane, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności, na podstawie których widoczna jest bezprawna działalność.
 5. Administrator w razie powzięcia informacji o bezprawnej treści bądź działaniu w ramach Portalu jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia treści oraz wezwania do zaprzestania bezprawnych działań, oraz powiadomienia organów państwowych.
 6. W przypadku, gdy Administrator wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, jeżeli wcześniej nie wiedział o bezprawności działań Użytkownika, a po uzyskaniu wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze dostarczonych przez Użytkownika danych niezwłocznie zawiadomi go o uniemożliwieniu dostępu do danych.
 8. Administrator ma prawo do redagowania wszelkich tekstów umieszczanych w Portalu, które zostały nadesłane w tym celu.
 9. Zgodnie z prawem dewizowym Portal ma obowiązek prowadzić na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencji wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej.
 10. W związku z obowiązkiem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu KANTORWEB.PL dokonując kontroli transakcji, w tym w szczególności wpłat środków pieniężnych na rachunek Użytkownika, ma prawo żądać w szczególności:
  1. Dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość Klienta.
  2. Aktualnego wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz sposób i osoby uprawnione do reprezentacji.
 11. Portal KANTORWEB.PL ma prawo odstąpić od zrealizowania transakcji w następujących przypadkach:
  1. Podania fałszywych danych osobowych podczas rejestracji Konta Użytkownika.
  2. Niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Portalu KANTORWEB.PL albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych.
  3. Nieistniejących lub nierealnych odchyleń walutowych transmitowanych w Portalu KANTORWEB.PL, spowodowanych przyczynami niezależnymi od KANTORWEB.PL, np. usterką systemu transakcyjnego, gwałtownych zmian rynkowych, itp.
  4. Zdarzeń lub siły wyższej których Portal KANTORWEB.PL nie mógł przewidzieć i nie miał możliwości zapobiec.
 12. Portal przeprowadzając transakcję rejestrowaną, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję i przekazać zgłoszenie o transakcji na listę zgłoszeń GIIF, również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji.
 13. Portal przeprowadzając transakcję, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję, bez względu na jej wartość i charakter.

VIII REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu wysyłając maila podanego na stronie KANTORWEB.Pl, w którego treści wpisuję rodzaj błędnego funkcjonowania.
 2. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr transakcji oraz dane kontaktowe w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej.
 3. Administrator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Administrator niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.

IX DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych jest Portal KANTORWEB.PL, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Właściciel Portalu zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
 4. Użytkownik rejestrując się na KANTORWEB.PL wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania umowy pomiędzy nim, a Portalem KANTORWEB.PL.
 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych.
 8. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych w Portalu KANTORWEB.PL pochodzących z formularza zgłoszeniowego, poprzez wysłanie e-maila do Administratora Portalu.
 9. W przypadku żądania usunięcia danych koniecznych do należytego wykonywania umowy, Konto Użytkownika zostaje usunięte. Administrator wysyła informacje na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 10. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  1. Wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych.
  2. Natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
 11. Administrator Portalu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osoba nieupoważnionym.
 12. Zabronione jest publikowanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych podanych przez Użytkownika danych osobowych bez wyraźnej zgody. Administrator nie odpowiada za działanie Użytkownika niezgodne z prawem, jeżeli nie posiadał informacji o naruszeniu. Po powzięciu przez Administratora informacji o naruszenia prawa jest on zobowiązany do powzięcia natychmiastowych działań w celu usunięcia skutków wywołanych łamaniem prawa.
 13. W związku z obowiązkiem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu KANTORWEB.PL, dokonując kontroli transakcji, w tym w szczególności wpłat środków pieniężnych na rachunek Użytkownika, ma prawo żądać w szczególności:
  1. Dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość Klienta.
  2. Aktualnego wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz sposób i osoby uprawnione do reprezentacji.

X PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem KANTORWEB.PL.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Akceptacja regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dalszego korzystania z serwisu.
 4. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w ciągu 3 dni od jego opublikowania na stronie.
 5. Zarówno Portal jak i Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal likwidując Konto Użytkownika bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
  1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy biuro@kantorweb.pl.
  2. Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Portal wypowiedzenia.
 7. Portal może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 8. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Użytkowników korzystających z Serwisu.
do góry
zamknij